تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان چینی

  

 

 

 

 

 اموزش زبان چینی در اموزشگاه گات 

 بهتزبن اموزشگاه زبان چینی

 

 

اصطلاحات مرتبط با مشکلات در سفر
عبارت چینی
نحوه تلفظ
معادل فارسی


不要打扰我
búyào dǎrǎo wǒ
ولم کن!


我不要
wǒ búyào!
نمی خوام! (برای رد کردن دستفروش)


不要碰我!
búyào pèng wǒ!
به من دست نزن!


我会叫警察
wǒ yào jiào jǐngchá le
پلیس رو خبر می کنم.


警察
jǐngchá!
پلیس!


住手!小偷!
zhùshǒu! xiǎotōu!
وایسا! دزد!


我需要你的帮助
wǒ xūyào nǐde bāngzhù
من به کمک شما نیاز دارم.


这是紧急情况
zhèshì jǐnjí qíngkuàng
این اضطراریه.


我迷路了
wǒ mílù le
من گم شدم.


我丟了手提包
wǒ diūle shǒutíbāo
من کیف دستیم رو گم کردم.


我丟了钱包
wǒ diūle qiánbāo
من کیف جیبیم رو گم کردم.


我生病了
wǒ shēngbìng le
من مریضم.


我受伤了
wǒ shòushāng le
من زخمی شدم.


我需要医生
wǒ xūyào yīshēng
من به دکتر نیاز دارم.


我可以打个电话吗?
wǒ kěyǐ dǎ ge diànhuà ma?
می تونم یک تماس تلفنی بگیرم؟


我可以用您的电话吗?
wǒ kěyǐ yòng nín de diànhuà ne?
می تونم از تلفن شما استفاده کنم؟


我可以用您的手机吗?
wǒ kěyǐ yòng nín de shǒujī ma?
می تونم از موبایل شما استفاده کنم؟

بهترین اموشگاه زبان چینی در تهران