تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان دانمارکی

آموزش زبان دانمارکی در بهترین آموزشگاه تهران
آموزش زبان دانمارکی
فعل
 

 فعل

 تعریف

یک فعل حالت و یا عمل یک کار و یا وقوع یک حرکت را بیان میکند که میشود گفت یک فعل موقعیتی را که و یا عملی را که اتفاق افتاده توضیح میدهد.

Hun sover.
او (زن) میخوابد.
Pigen spiser mad.
دختر غذا میخورد.
Bilen kører hurtigt.  
اتومبیل تند میراند.
Koppen står på bordet. 
فنجان روی میز قرار دارد.

در زبان دانمارکی افعال در شخص های مختلف تغییر نمیکند. یعنی اینکه افعال زمان را تغییر میدهند، ولی در تمام اشخاص در زمانهای مختلف یکجور نامیده میشوند.

صرف فعل در اشخاص

شخص

زمان حال مفرد

زمان حال جمع

اول شخص

Jeg spiser

vi spiser

دوم شخص

Du spiser

I spiser

سوم شخص

han/hun/den/det spiser

de spiser

تطبیق
در زبان دانمارکی صرف فعل در اشخاص تغییر نمیکند. (همانطوریکه در جدول بالا ملاحظه میکنید) فعل خوردن در اول شخص و دوم شخص و سوم شخص هیچگونه تغییری نکرده است. ولی در زبان فارسی طبق مثالهای زیر افعال در اشخاص حالتهای مختلف گرفته ا
ند.

 

Jeg spiser mad.

من غذا میخورم.

Du spiser mad.

توغذا میخوری.

Han/hun/den spiser mad.

او (زن – مرد) – آن غذا میخورد.

Vi spiser mad.

ما غذا میخوریم.

I spiser mad.
شما غذا میخورید.
De spiser mad.
آنها غذا میخورند.
 

 Ghay'mat Ea In Chand Asst? = Hvor meget koster den her?
In Chisst? = Hvad er dette?
Man In Ra Mi'kha'ram. = Jeg vil have det.
Man Mi'kha'ham ... Ra Ba'kha'ram. = Jeg vil gerne have
A'ya Sho'ma ... Da'rid? = Har du
شما کجا اسپانیائی یاد گرفتید؟
 Hvor har du lært spansk?
 پرتقالی هم بلدید؟
 
Kan du også portugisisk?
    
 بله، ایتالیایی هم قدری بلدم.
 
Ja, og jeg kan også lidt italiensk.
 
 به نظر من شما خیلی خوب صحبت می کنید.
 
Jeg synes, du taler rigtig godt.
    
 زبان ها تا حد زیادی شبیه هم هستند.
 
Sprogene ligner hinanden ret meget.
    
 من آنها (زبانها) را خوب متوجه می شوم.
 
Jeg kan sagtens forstå dem.

اموزشزباندانمارکیدربهتریناموزشگاهتهران

 

حقایق جالب آموزش دانمارکی

•زبان دانمارکی، زبان آلمان شمالیست.

•حروف الفبای زبان دانمارکی شامل ۲۹ حرف میباشد که شامل ۲۶ حرف اصلی الفبای لاتین به همراه ۳ حرف دیگر  Æ, Ø, Å میباشد. زبان دانمارکی یکی از زبانهای شمال آلمان میباشد که به آنها زبانهای اسکاندیناویایی گفته میشود.

•۵۰۰۰۰ دانمارکی به زبان دانمارکی صحبت میکنند که در قسمت شمالی آلمان قرار دارد.

•اگر میخواهید که تلفظ یک واژه سخت زبان دانمارکی را امتحان کنید، میتوانید تلفظ ای واژه را امتحان کنید: “speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode” و نکته جالب اینجاست که این لغت واقعا در زبان دانمارکی وجود دارد.

شروع یادگیری برخی دروس زبان دانمارکی

زبان دانمارکی  در چندین دانشگاه در سراسر دنیا تدریس میشود.

دوره های متعددی برای آموزش خصوصی و عمومی زبان دانمارکی  در دانمارک وجود دارد و انواع دروس رایگان زبان دانمارکی  نیز موجود میباشد.

 

 

دانمارکی دارای گرامری ساده میباشد. در مقایسه با زبانی مثل آلمانی بسیار ساده تر میتوان به گرامر دانمارکی تسلط پیدا کرد. در واقع میتوان گرامر دانمارکی را همان گرامر آلمانی دانست که بشدت مینیمالیستی شده است. بعنوان مثال در صرف فعل ها برای زمان حال تمامی اشخاص به یک صورت فعل را صرف می کنند.یعنی مثلا være که به معنای بودن میباشد برای تمامی اشخاص در زمان حال بصورت er صرف می شود.

این در حالی است که تلفظ دانمارکی به مراتب مشکل تر از آلمانی میباشد و حروف مختلف مانند g و d بسته به حروف مجاورشان صداهای مختلفی تولید میکنند. 

بمانند آلمانی در دانمارکی هم جملات دارای نظم خاص خود می باشند که در ادامه به آن اشاره میکنیم. یک قاعده بسیار اساسی در آلمانی این است که جملات اصلی یا Hauptsatz دارای فعل در مکان دوم جمله می باشند و در مورد جملات Nebensatz فعل به انتهای جمله منتقل می شود که این قاعده تا حد زیادی در دانمارکی نیز وجود دارد.

در مورد جملات اصلی این ترتیب اجزای جمله بدینصورت میباشد :

 

 

 

Nachfeld

 

 

Mittelfeld

Vorfeld

A

S

V

a

s

v

1

 

 

høre

bare

du

skal

Nu

 

 

 

 

در اینجا به دلیل امکانات کم ویرایش در ادیتور بلاگفا باید کمی در مورد این جدول توضیح دهم. هر جمله از سه بخش Vorfeld , Mittelfeld,Nachfeld متشکل شده است که اولی همیشه دارای یک موقعیت در جمله است اما دومی و سومی میتوانند شامل سه بخش باشند که بدان میپردازیم. در سطر سوم هم یک جمله دانمارکی امده که با گذشت زمان معنای آن برای ما روشن خواهد شد . »حالا تو فقط گوش کن«

 

معنی این سه بخش هم چیزی شبیه پیشوند و میانوند و پسوند در جمله است.

1در واقع یک مکان برای اعضای متفاوتی از جمله میتواند باشد و یا اینکه تهی باشد. گاهی برای دادن اهمیت بیشتر در جمله به یک بخش آن را در بخش 1  می آوریم. در هر صورت ترتیب زیر باید در ذهن کسی که میخواهد دانمارکی یاد بگیرد حک شود :

1-v-s-a-V-S-A

v فعلی صرف شده است و غیر مصدری

s فاعل یا سابجکت جمله است

a قید جمله 

V فعل بصورت مصدری

S مفعول مستقیم یا غیر مستقیم جمله

A قیدهایی مثل زمان و مکان و .....

 

 

شماکجااسپانیائییادگرفتید؟

H--- h-- d- l--- s-----?

 

 

پرتقالیهمبلدید؟

K-- d- o--- p----------?

 

 

بله،ایتالیاییهمقدریبلدم.

J-, o- j-- k-- o--- l--- i--------.

 

 

 

 

 

 

بهنظرمنشماخیلیخوبصحبتمیکنید.

J-- s----, d- t---- r----- g---.

 

 

زبانهاتاحدزیادیشبیههمهستند.

S------- l----- h------- r-- m----.

 

 

منآنها(زبانها) راخوبمتوجهمیشوم.

J-- k-- s------ f----- d--.

 

 

 

 

 

 

اماصحبتکردنونوشتنمشکلاست.

M-- a- t--- o- s----- e- s----.

 

 

منهنوزخیلیاشتباهمیکنم.

J-- l---- s-------- m---- f---.

 

 

لطفاًهربارمراتصحیحکنید.

V-- s-- a---- a- r---- m--.

 

 

 

 

 

 

تلفظشماخیلیخوباست.

D-- u----- e- r-- g--.

 

 

فقطکمیلهجهدارید.

D- h-- l--- a-----.

 

 

میتوانفهمیداهلکجاهستید.

M-- k-- h---, h--- d- k----- f--.

 

 

 

 

 

 

زبانمادریشماچیست؟

H--- e- d-- m--------?

 

 

شمابهکلاسزبانمیروید؟

G-- d- p- e- s----------?

 

 

ازکدامکتابدرسیاستفادهمیکنید؟

H------ l------------- b----- d-?

 

 

 

 

 

 

الاننمیدانماسمآنچیست.

J-- v-- i i--- l---, h--- d-- h-----.

 

 

عنوانکتابیادمنمیآید.

J-- k-- i--- h---- t-----.

 

 

نامآنرافراموشکردهام.

D-- h-- j-- g----.

 

 

 

 

 

 

 

سلام

H--!

 

 

روزبخیر!

G-----!

 

 

حالتچطوره؟

H------ g-- d--?

 

 

 

 

 

 

شماازاروپامیآیید؟

K----- d- f-- E-----?

 

 

شماازامریکامیآیید؟

K----- d- f-- A------?

 

 

شماازآسیامیآیید؟

K----- d- f-- A----?

 

 

 

 

 

 

درکدامهتلاقامتدارید؟

H------ h---- b-- d- p-?

 

 

چهمدتازاقامتتاندراینجامیگذرد؟

H--- l---- h-- d- v---- h--?

 

 

چهمدتاینجامیمانید؟

H--- l---- b----- d-?

 

 

 

 

 

 

ازاینجاخوشتانمیآید؟

S---- d- g--- o- s-----?

 

 

برایمسافرتاینجاهستید؟

E- d- h-- p- f----?

 

 

سریبهمنبزنید

D- e- v-------- t-- a- b----- m--.

 

 

 

 

 

 

اینآدرسمناست.

H-- e- m-- a------.

 

 

فرداهمدیگررامیبینیم؟

S-- v- i m-----?

 

 

متاسفم،منکاردارم.

J-- h-- d------- a------- e- a-----.

 

 

 

 

 

 

خداحافظ!

F-----!

 

 

خدانگهدار!

P- g-----.

 

 

تابعد!

V- s--!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من

j--

 

 

منوتو

j-- o- d-

 

 

هردویما

v- t-

 

 

 

 

 

 

او(مرد)

h--

 

 

آنمردوآنزن

h-- o- h--

 

 

هردویآنها

d- t-

 

 

 

 

 

 

آنمرد

m-----

 

 

آنزن

k------

 

 

آنبچه

b-----

 

 

 

 

 

 

یکخانواده

e- f------

 

 

خانوادهمن

m-- f------

 

 

خانوادهمناینجاست.

M-- f------ e- h--.

 

 

 

 

 

 

مناینجاهستم.

J-- e- h--.

 

 

تواینجاهستی.

D- e- h--.

 

 

آنمرداینجاستوآنزناینجاست.

H-- e- h-- o- h-- e- h--.

 

 

 

 

 

 

مااینجاهستیم.

V- e- h--.

 

 

شمااینجاهستید.

I e- h--.

 

 

همهآنهااینجاهستند.

D- e- h-- a---------.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پدربزرگ

b----------

 

 

مادربزرگ

b----------

 

 

او(پدربزرگ) واو(مادربزرگ)

h-- o- h--

 

 

 

 

 

 

پدر

f----

 

 

مادر

m----

 

 

او(پدر) واو(مادر)

h-- o- h--

 

 

 

 

 

 

پسر

s-----

 

 

دختر

d-------

 

 

او(پسر) واو(دختر)

h-- o- h--

 

 

 

 

 

 

برادر

b-----

 

 

خواهر

s-------

 

 

او(برادر) واو(خواهر)

h-- o- h--

 

 

 

 

 

 

عمو, دایی

o-----

 

 

عمه, خاله

t-----

 

 

او(عمو،دایی) واو(خاله،عمه)

h-- o- h--

 

 

 

 

 

 

مایکخانوادههستیم.

V- e- e- f------

 

 

خانوادهکوچکنیست.

F------- e- i--- l----

 

 

خانوادهبزرگاست.

F------- e- s---

 

 

 

 

 

 

 
 
 

اموزشگاه زبان دانمارکی دراموزشگاه زبان گات

 

 

 

 

 

 

منیکتوتفرنگیدارم.

J-- h-- e- j------.

 

 

منیککیویویکخربزهدارم.

J-- h-- e- k--- o- e- m----.

 

 

منیکپرتقالویکگریپفروتدارم.

J-- h-- e- a------- o- e- g---------.

 

 

 

 

 

 

منیکسیبویکانبهدارم.

J-- h-- e- æ--- o- e- m----.

 

 

منیکموزویکآناناسدارم.

J-- h-- e- b---- o- e- a-----.

 

 

منیکسالادمیوهدرستمیکنم.

J-- l---- f---------.

 

 

 

 

 

 

منیکنانتستمیخورم.

J-- s----- e- s---- r----- b---.

 

 

مننانتستباکرهمیخورم.

J-- s----- e- s---- r----- b--- m-- s---.

 

 

منیکنانتستباکرهومربامیخورم.

J-- s----- e- s---- r----- b--- m-- s--- o- m--------.

 

 

 

 

 

 

منیکساندویچمیخورم.

J-- s----- e- s-------.

 

 

منیکساندویچبامارگارینمیخورم.

J-- s----- e- s------- m-- m--------.

 

 

منساندویچبامارگارینوگوجهفرنگیمیخورم.

J-- s----- e- s------- m-- m-------- o- t----.

 

 

 

 

 

 

مانانوبرنجلازمداریم.

V- h-- b--- f-- b--- o- r--.

 

 

ماماهیواستیکلازمداریم.

V- h-- b--- f-- f--- o- b-----.

 

 

ماپیتزاواسپاگتیلازمداریم.

V- h-- b--- f-- p---- o- s--------.

 

 

 

 

 

 

ماچهچیزدیگریلازمداریم؟

H--- h-- v- e----- b--- f--?

 

 

مابرایسوپهویجوگوجهفرنگیلازمداریم.

V- h-- b--- f-- g--------- o- t------ t-- s-----.

 

 

سوپرمارکتکجاست؟

H--- e- d-- e- s----------?

 

 

 

 

 

 

 

اینهافصلهایسالهستند:

D---- e- å---------:

 

 

بهار،تابستان،

f----, s-----,

 

 

پائیزوزمستان.

e------ o- v-----.

 

 

 

 

 

 

تابستانگرماست.

S------- e- v---.

 

 

درتابستانخورشیدمیتابد.

O- s------- s------ s----.

 

 

درتابستاندوستداریمپیادهرویکنیم.

O- s------- g-- v- g---- t---.

 

 

 

 

 

 

زمستانسرداست.

O- v------- e- d-- k----.

 

 

درزمستانبرفیابارانمیبارد.

O- v------- s--- e---- r----- d--.

 

 

درزمستانبیشتردوستداریمدرخانهبمانیم.

O- v------- b----- v- g---- h-----.

 

 

 

 

 

 

سرداست.

D-- e- k----.

 

 

بارانمیبارد.

D-- r-----.

 

 

بادمیوزد.

D-- b-----.

 

 

 

 

 

 

گرماست.

D-- e- v----.

 

 

آفتابیاست.

D-- e- s------.

 

 

هواصافاست.

D-- e- k---- v---.

 

 

 

 

 

 

هواامروزچطوراست؟

H------ e- v----- i d--?

 

 

امروزسرداست.

D-- e- k---- i d--.

 

 

امروزگرماست.

D-- e- v---- i d--.

 

 

 

 

 

 

 

اینجاخانهماست.

D-- e- v---- h--.

 

 

بالاپشتباماست.

O----- e- t----.

 

 

پائینزیرزمیناست.

N------ e- k-------.

 

 

 

 

 

 

پشتخانهیکباغاست.

B-- h---- e- d-- e- h---.

 

 

جلویخانهخیابانینیست.

F---- h---- e- d-- i--- n---- g---.

 

 

کنارخانهدرختانیهستند.

V-- s---- a- h---- e- d-- t----.

 

 

 

 

 

 

اینجاآپارتمانمناست.

H-- e- m-- l--------.

 

 

اینجاآشپزخانهوحماماست.

H-- e- k------- o- b-----------.

 

 

آنجااتاقنشیمنواتاقخواباست.

D-- e- s---- o- s-----------.

 

 

 

 

 

 

دربخانهبستهاست.

D---- e- l-----.

 

 

اماپنجرههابازهستند.

M-- v-------- e- å---.

 

 

امروزخیلیگرماست.

D-- e- v---- i d--.

 

 

 

 

 

 

مابهاتاقنشیمنمیرویم.

V- g-- i-- i s----.

 

 

آنجایککاناپهویکمبلقراردارند.

D-- e- e- s--- o- e- l-------.

 

 

بفرمایید!

S-- n--!

 

 

 

 

 

 

آنجاکامپیوترمنقراردارد.

D-- s--- m-- c-------.

 

 

آنجادستگاهاستریویمنقراردارد.

D-- s--- m-- s----------.

 

 

تلویزیونکاملاًنواست.

F--------- e- h--- n--.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امروزشنبهاست.

I d-- e- d-- l-----.

 

 

ماامروزوقتداریم.

I d-- h-- v- t--.

 

 

امروزآپارتمانراتمیزمیکنیم.

I d-- g-- v- r--- i l----------.

 

 

 

 

 

 

منحمامراتمیزمیکنم.

J-- g-- r--- i b-----------.

 

 

شوهرماتومبیلرامیشوید.

M-- m--- v----- b----.

 

 

بچههادوچرخههاراتمیزمیکنند.

B------ p----- c-------.

 

 

 

 

 

 

مادربزرگبهگلهاآبمیدهد.

B-------- v----- b---------.

 

 

بچههااتاقشانراتمیزمیکنند.

B------ r----- o- i b------------.

 

 

شوهرممیزتحریرشرامرتبمیکند.

M-- m--- r----- o- p- s-- s---------.

 

 

 

 

 

 

منلباسهارادرونماشینلباسشوئیمیریزم.

J-- p----- v--------- i v------------.

 

 

منلباسهاراآویزانمیکنم.

J-- h----- v--------- o-.

 

 

منلباسهارااتومیکنم.

J-- s------ v---------.

 

 

 

 

 

 

پنجرههاکثیفهستند.

V-------- e- s-------.

 

 

کفاتاقکثیفاست.

G----- e- s------.

 

 

ظرفهاکثیفاست.

S------- e- b------.

 

 

 

 

 

 

کیپنجرههاراتمیزمیکند؟

H--- p----- v--------?

 

 

کیجارومیکند؟

H--- s--------?

 

 

کیظرفهارامیشوید؟

H--- v----- o-?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تویکآشپزخانهجدیدداری؟

H-- d- e- n-- k-----?

 

 

امروزچهغذاییمیخواهیبپزی؟

H--- f-- n---- m-- v-- d- l--- i d--?

 

 

توبابرقیاباگازغذامیپزی؟

H-- d- e- e-- e---- e- g--------?

 

 

 

 

 

 

پیازهاراقاچکنم؟

S--- j-- s---- l-----?

 

 

سیبزمینیهاراپوستبکنم؟

S--- j-- s------ k----------?

 

 

کاهورابشویم؟

S--- j-- v---- s------?

 

 

 

 

 

 

لیوانهاکجاهست؟

H--- e- g-------?

 

 

ظرفهاکجاهستند؟

H--- e- s-------?

 

 

قاشقوچنگالوکاردکجاهستند؟

H--- e- b--------?

 

 

 

 

 

 

تویکدرببازکنقوطیداری؟

H-- d- e- d--------?

 

 

تویکدرببازکنبطریداری؟

H-- d- e- o-------?

 

 

تویکچوبپنبهکشداری؟

H-- d- e- p----------?

 

 

 

 

 

 

توتویاینقابلمهسوپمیپزی؟

L---- d- s----- i d-- h-- g----?

 

 

توماهیرادراینماهیتابهسرخمیکنی؟

S----- d- f----- i d-- h-- p----?

 

 

توسبزیراباگریلکبابمیکنی؟

G------ d- g----------- p- d-- h-- g----?

 

 

 

 

 

 

منمیزرامیچینم.

J-- d----- b-----.

 

 

کاردها،چنگالهاوقاشقهااینجاهستند.

H-- e- k------, g------- o- s------.

 

لیوانها،بشقابهاودستمالسفرههااینجاهستند.

H-- e- g-------, t----------- o- s-----------.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راحتباشید!

S-- d-- n--!

 

 

منزلخودتاناست.

L-- s-- o- d- e- h-----!

 

 

چهمیلداریدبنوشید؟

H--- v-- d- h--- a- d-----?

 

 

 

 

 

 

موسیقیدوستدارید؟

K-- d- l--- m----?

 

 

منموسیقیکلاسیکدوستدارم.

J-- k-- g--- l--- k------- m----.

 

 

اینهاسیدیهایمنهستند.

H-- e- m--- c----.

 

 

 

 

 

 

شماسازمینوازید؟

S------ d- e- i---------?

 

 

اینگیتارمناست.

H-- e- m-- g-----.

 

 

شمابهآوازخواندنعلاقهدارید؟

K-- d- l--- a- s----?

 

 

 

 

 

 

شمافرزنددارید؟

H-- d- b---?

 

 

شماسگدارید؟

H-- d- e- h---?

 

 

شماگربهدارید؟

H-- d- e- k--?

 

 

 

 

 

 

اینهاکتابهایمنهستند.

H-- e- m--- b----.

 

 

منالاندارماینکتابرامیخوانم.

J-- e- v-- a- l--- d-- h-- b--.

 

 

درچهحوزهایمطالعهدارید؟

H--- k-- d- l--- a- l---?

 

 

 

 

 

 

شماعلاقهمندبهکنسرترفتنهستید؟

K-- d- l--- a- g- t-- k------?

 

 

شماعلاقهمندبهتئاتررفتنهستید؟

K-- d- l--- a- g- i t------?

 

 

شماعلاقهمندبهاپرارفتنهستید؟

K-- d- l--- a- g- i o------?

 

 

 

 

 

 

 

 

راحتباشید!

S-- d-- n--!

 

 

منزلخودتاناست.

L-- s-- o- d- e- h-----!

 

 

چهمیلداریدبنوشید؟

H--- v-- d- h--- a- d-----?

 

 

 

 

 

 

موسیقیدوستدارید؟

K-- d- l--- m----?

 

 

منموسیقیکلاسیکدوستدارم.

J-- k-- g--- l--- k------- m----.

 

 

اینهاسیدیهایمنهستند.

H-- e- m--- c----.

 

 

 

 

 

 

شماسازمینوازید؟

S------ d- e- i---------?

 

 

اینگیتارمناست.

H-- e- m-- g-----.

 

 

شمابهآوازخواندنعلاقهدارید؟

K-- d- l--- a- s----?

 

 

 

 

 

 

شمافرزنددارید؟

H-- d- b---?

 

 

شماسگدارید؟

H-- d- e- h---?

 

 

شماگربهدارید؟

H-- d- e- k--?

 

 

 

 

 

 

اینهاکتابهایمنهستند.

H-- e- m--- b----.

 

 

منالاندارماینکتابرامیخوانم.

J-- e- v-- a- l--- d-- h-- b--.

 

 

درچهحوزهایمطالعهدارید؟

H--- k-- d- l--- a- l---?

 

 

 

 

 

 

شماعلاقهمندبهکنسرترفتنهستید؟

K-- d- l--- a- g- t-- k------?

 

 

شماعلاقهمندبهتئاتررفتنهستید؟

K-- d- l--- a- g- i t------?

 

 

شماعلاقهمندبهاپرارفتنهستید؟

K-- d- l--- a- g- i o------?

 

 

 

 

 

 

 

H--- k----- d- f--?

 

 

 

ازبازل.

F-- B----.

 

 

بازلدرسوییسقراردارد.

B---- l----- i S------.

 

 

 

 

 

 

میتوانمآقایمولررابهشمامعرفیکنم؟

M- j-- p--------- d-- f-- h-. M-----?

 

 

اوخارجیاست.

H-- e- u--------.

 

 

اوبهچندینزبانتسلطدارد.

H-- t---- f---- s----.

 

 

 

 

 

 

شمابرایاولینباراینجاهستید؟

E- d- h-- f-- f----- g---?

 

 

نه،منسالگذشتههماینجابودم.

N--, j-- v-- h-- o--- s----- å-.

 

 

اماتنهایکهفته.

M-- k-- i e- u--.

 

 

 

 

 

 

ازاینجاخوشتانمیآید؟ا

H--- s---- d- o- s-----?

 

 

بسیار. مردممهربانهستند.

G---. F--- e- r---.

 

 

ازمناظراینجاهمخوشممیآید.

O- l--------- s---- j-- o--- g--- o-.

 

 

 

 

 

 

شغلشماچیست؟

H--- a------- d- s--?

 

 

منمترجمهستم.

J-- e- o---------.

 

 

منکتابترجمهمیکنم.

J-- o--------- b----.

 

 

 

 

 

 

شمااینجاتنهاهستید؟

E- d- h-- a----?

 

 

نه،خانمم / شوهرمهماینجاست.

N--, m-- k--- / m-- m--- e- h-- o---.

 

 

ودوفرزندمآنجاهستند.

O- d-- e- m--- t- b---.

 

 

 

 

 

 

 

شماسیگارمیکشید؟

R---- d-?

 

 

درگذشته،بله.

J-- h-- g---- d--.

 

 

اماحالادیگرسیگارنمیکشم.

M-- n- r---- j-- i--- m---.

 

 

 

 

 

 

اذیتمیشویداگرمنسیگاربکشم؟

G------ d-- d--, h--- j-- r----?

 

 

نه،مطلقاًنه.

N--, a------ i---.

 

 

مزاحمتیبرایمننیست.

D-- g------ m-- i---.

 

 

 

 

 

 

شماچیزیمینوشید؟

T-- n---- a- d-----.

 

 

یکگیلاسکنیاک؟

E- c-----?

 

 

نه،ترجیحمیدهمیکآبجوبنوشم.

N--, h------ e- ø-.

 

 

 

 

 

 

شمازیادمسافرتمیکنید؟

R----- d- m----?

 

 

بله،البتهاکثراسفرهایکاری.

J-, f-- d-- m---- p- f---------------.

 

 

اماحالااینجاتعطیلاتمانرامیگذرانیم.

M-- n- e- v- p- f----.

 

 

 

 

 

 

اینجاچقدرگرماست.

H--- e- h-- v----!

 

 

بلهامروزواقعاًگرماست.

J-, i d-- e- d-- v------- v----.

 

 

برویمرویبالکن.

L-- o- g- u- p- a------.

 

 

 

 

 

 

فردااینجایکمهمانیبرگزارمیشود.

I m----- e- h-- f---.

 

 

شماهممیآیید؟

K----- d- o---?

 

 

بله،ماهمدعوتشدهایم.

J-, v- e- o--- i--------.

 

 

 

 

 

 

 

شماکجااسپانیائییادگرفتید؟

H--- h-- d- l--- s-----?

 

 

پرتقالیهمبلدید؟

K-- d- o--- p----------?

 

 

بله،ایتالیاییهمقدریبلدم.

J-, o- j-- k-- o--- l--- i--------.

 

 

 

 

 

 

بهنظرمنشماخیلیخوبصحبتمیکنید.

J-- s----, d- t---- r----- g---.

 

 

زبانهاتاحدزیادیشبیههمهستند.

S------- l----- h------- r-- m----.

 

 

منآنها (زبانها) راخوبمتوجهمیشوم.

J-- k-- s------ f----- d--.

 

 

 

 

 

 

اماصحبتکردنونوشتنمشکلاست.

M-- a- t--- o- s----- e- s----.

 

 

منهنوزخیلیاشتباهمیکنم.

J-- l---- s-------- m---- f---.

 

 

لطفاًهربارمراتصحیحکنید.

V-- s-- a---- a- r---- m--.

 

 

 

 

 

 

تلفظشماخیلیخوباست.

D-- u----- e- r-- g--.

 

 

فقطکمیلهجهدارید.

D- h-- l--- a-----.

 

 

میتوانفهمیداهلکجاهستید.

M-- k-- h---, h--- d- k----- f--.

 

 

 

 

 

 

زبانمادریشماچیست؟

H--- e- d-- m--------?

 

 

شمابهکلاسزبانمیروید؟

G-- d- p- e- s----------?

 

 

ازکدامکتابدرسیاستفادهمیکنید؟

H------ l------------- b----- d-?

 

 

 

 

 

 

الاننمیدانماسمآنچیست.

J-- v-- i i--- l---, h--- d-- h-----.

 

 

عنوانکتابیادمنمیآید.

J-- k-- i--- h---- t-----.

 

 

نامآنرافراموشکردهام.

D-- h-- j-- g----.

 

 

 

 

 

 

 

بهاتوبوسنرسیدی؟

K-- d- f-- s--- t-- b-----?

 

 

مننیمساعتمنتظرتوبودم.

J-- h-- v----- p- d-- i e- h--- t---.

 

 

تلفنهمراهباخودتنداری؟

H-- d- i--- m----------- m--?

 

 

 

 

 

 

دفعهدیگروقتشناسباش!

N---- g--- s--- d- k---- t-- t----!

 

 

دفعهدیگرباتاکسیبیا!

N---- g--- s--- d- t--- e- t---!

 

 

دفعهدیگریکچترباخودتبیاور!

N---- g--- s--- d- t--- e- p------ m--!

 

 

 

 

 

 

فرداتعطیلهستم.

I m----- h-- j-- f--.

 

 

میخواهیفرداقراریبگذاریم؟

S--- v- m---- i m-----?

 

 

متاسفم،منفرداوقتندارم.

J-- k-- d------- i--- i m-----.

 

 

 

 

 

 

اینآخرهفتهبرنامهایداری؟

S--- d- l--- n---- i d-- h-- w------?

 

 

یااینکهباکسیقرارملاقاتداری؟

E---- h-- d- a------- e- a-----?

 

 

منپیشنهادمیکنمآخرهفتههمدیگرراببینیم.

J-- f-------, a- v- m---- i w--------.

 

 

 

 

 

 

میخواهیبهپیکنیکبرویم؟

S--- v- t--- p- s------?

 

 

میخواهیبهساحلدریابرویم؟

S--- v- t--- t-- s-------?

 

 

میخواهیبهکوهبرویم؟

S--- v- t--- o- i b-------?

 

 

 

 

 

 

مندربادارهدنبالتمیآیم.

J-- h----- d-- p- k-------.

 

 

مندربخانهدنبالتمیآیم.

J-- h----- d-- d--------.

 

 

منجلویایستگاهاتوبوسدنبالتمیآیم.

J-- h----- d-- v-- b--------------.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منمیخواهمبهطرفایستگاهقطاربروم.

J-- s--- t-- s--------.

 

منمیخواهمبهفرودگاهبروم.

J-- s--- t-- l---------.

 

منمیخواهمبهمرکزشهربروم.

J-- s--- t-- c------.

 

 

 

 

 

چهجوریبهایستگاهقطاربروم؟

H------ k----- j-- t-- s--------?

 

چهجوریبهفرودگاهبروم؟

H------ k----- j-- t-- l---------?

 

چهجوریبهمرکزشهربروم؟

H------ k----- j-- t-- c------?

 

 

 

 

 

منبهیکتاکسیاحتیاجدارم.

J-- h-- b--- f-- e- t---.

 

منبهیکنقشهاحتیاجدارم.

J-- h-- b--- f-- e- k--- o--- b---.

 

منبهیکهتلاحتیاجدارم.

J-- h-- b--- f-- e- h----.

 

 

 

 

 

منمیخواهمیکاتومبیلکرایهکنم.

J-- v-- g---- l--- e- b--.

 

اینکارتاعتباریمناست

H-- e- m-- k---------.

 

اینگواهینامهرانندگیمناست.

H-- e- m-- k-------.

 

 

 

 

 

درشهرچهچیزیبرایدیدنوجوددارد؟

H--- s--- m-- s- i b---?

 

بهبافتقدیمشهربروید.

G- h-- t-- d-- g---- b----.

 

یکگردشباتوردرشهرانجامدهید.

T-- p- r------ i b---.

 

 

 

 

 

بهبندربروید.

G- n-- t-- h-----.

 

گردشیدربندرکنید.

T-- p- h------------.

 

دیدنیهایدیگریهموجوددارند؟

H----- s------------ e- d-- e-----?

 

 

 

 

 

 

آنبرجراآنجامیبینی؟

K-- d- s- t----- d--?

 

آنکوهراآنجامیبینی؟

K-- d- s- b------ d--?

 

آندهکدهراآنجامیبینی؟

K-- d- s- l-------- d--?

 

 

 

 

 

آنرودخانهراآنجامیبینی؟

K-- d- s- f----- d--?

 

آنپلراآنجامیبینی؟

K-- d- s- b---- d--?

 

آندریاچهراآنجامیبینی؟

K-- d- s- s--- d--?

 

 

 

 

 

منازآنپرندهخوشممیآید.

D-- d-- f--- k-- j-- g--- l---.

 

ازآندرختخوشممیآید.

D-- d-- t-- k-- j-- g--- l---.

 

ازاینسنگخوشممیآید.

D-- h-- s--- k-- j-- g--- l---.

 

 

 

 

 

ازآنپارکخوشممیآید.

D-- p--- d-- k-- j-- g--- l---.

 

ازآنباغخوشممیآید.

D-- h--- d-- k-- j-- g--- l---.

 

ازاینگلخوشممیآید.

D-- h-- b----- k-- j-- g--- l---.

 

 

 

 

 

بهنظرمنآنزیباست.

J-- s----, d-- e- s----.

 

بهنظرمنآنجالباست.

J-- s----, d-- e- i----------.

 

بهنظرمنآنبسیارزیباست.

J-- s----, d-- e- v----------.

 

 

 

 

 

بهنظرمنآنزشتاست.

J-- s----, d-- e- g----.

 

بهنظرمنآنکسلکنندهاست.

J-- s----, d-- e- k-------.

 

بهنظرمنآنوحشتناکاست.

J-- s----, d-- e- f-----------.

 

 

 

 

 

 

اتاقخالیدارید؟

H-- I e- l----- v------?

 

منیکاتاقرزروکردهام.

J-- h-- b------ e- v------.

 

اسممنمولراست.

M-- n--- e- M-----.

 

 

 

 

 

منبهیکاتاقیکتختهاحتیاجدارم.

J-- h-- b--- f-- e- e------------.

 

منبهیکاتاقدوتختهاحتیاجدارم.

J-- h-- b--- f-- e- d-------------.

 

اتاقشبیچنداست؟

H--- k----- v------- p-- n--?

 

 

 

 

 

منیکاتاقباحماممیخواهم.

J-- v-- g---- h--- e- v------ m-- b--.

 

منیکاتاقبادوشمیخواهم.

J-- v-- g---- h--- e- v------ m-- b-------.

 

میتوانماتاقراببینم؟

M- j-- s- v-------?

 

 

 

 

 

اینجاپارکینگدارد؟

E- d-- e- g-----?

 

اینجاگاوصندوقدارد؟

E- d-- e- p--------?

 

اینجافاکسوجوددارد؟

E- d-- e- f--?

 

 

 

 

 

بسیارخوب،مناتاقرامیگیرم.

G---, j-- t---- v-------.

 

کلیدهااینجاهستند.

H-- e- n-------.

 

چمدانمناینجاست.

H-- e- m-- b-----.

 

 

 

 

 

ساعتچندصبحانهسرومیشود؟

H------ e- d-- m--------?

 

ساعتچندنهارسرومیشود؟

H------ e- d-- f------?

 

ساعتچندشامسرومیشود؟

H------ e- d-- m---------?

 

 

 

 

 

 

 

  

دوشکارنمیکند. (دوشخراباست.)

B--------- v----- i---.

آبگرمنمیآید.

D-- e- i--- n---- v--- v---.

میتوانیدبرایتعمیرآناقدامکنید؟

K-- I f- d-- r--------?

 

 

 

 

اتاقفاقدتلفناست.

D-- e- i---- t------ p- v-------.

اتاقتلویزیونندارد.

D-- e- i--- n---- f------- p- v-------.

اتاقبدونبالکناست.

V------- h-- i--- a----.

 

 

 

 

اتاقخیلیسروصدادارد.

D-- e- f-- m---- l--- i v-------.

اتاقخیلیکوچکاست.

V------- e- f-- l----.

اتاقخیلیتاریکاست.

V------- e- f-- m----.

 

 

 

 

شوفاژکارنمیکند. (شوفاژخراباست.)

R--------- v----- i---.

دستگاهتهویهکارنمیکند.

A---------------- v----- i---.

تلویزیونخراباست.

F--------- e- i s------.

 

 

 

 

اینموردپسندمننیست.

D-- k-- j-- i--- l---.

اینبرایمنخیلیگراناست.

D-- s---- j-- e- f-- d---.

چیزارزانتریندارید؟

H-- I n---- b--------?

 

 

 

 

درایننزدیکیخوابگاهیوجوددارد؟

E- d-- e- v---------- i n-------?

درایننزدیکیپانسیونیوجوددارد؟

E- d-- e- p-------- i n-------?

درایننزدیکیرستورانیوجوددارد؟

E- d-- e- r--------- i n-------?

 

 

 

 

آیااینمیزآزاداست؟

E- b----- l-----?

 

لطفاًلیستغذارابهمنبدهید.

M- j-- b--- o- m---------?

 

توصیهشماچیست؟

H--- k-- d- a-------?

 

 

 

 

 

لطفاًیکآبجوبهمنبدهید.

J-- v-- g---- h--- e- ø-.

 

لطفاًیکآبمعدنیبهمنبدهید.

J-- v-- g---- h--- e- d--------.

 

لطفاًیکآبپرتقالبهمنبدهید.

J-- v-- g---- h--- e- a------------.

 

 

 

 

 

لطفاًیکقهوهبهمنبدهید.

J-- v-- g---- h--- k----.

 

لطفاًیکقهوهباشیربهمنبدهید.

J-- v-- g---- h--- k---- m-- m---.

 

باشکر،لطفآ

M-- s-----, t--.

 

 

 

 

 

منیکچایمیخواهم.

J-- v-- g---- h--- t-.

 

منیکچایبالیمومیخواهم.

J-- v-- g---- h--- t- m-- c-----.

 

منیکچایباشیرمیخواهم.

J-- v-- g---- h--- t- m-- m---.

 

 

 

 

 

سیگاردارید؟

H-- I c---------?

 

زیرسیگاریدارید؟

H-- I e- a--------?

 

کبریتدارید؟

H-- d- i--?

 

 

 

 

 

منچنگالندارم.

J-- m------ e- g-----.

 

منکاردندارم.

J-- m------ e- k---.

 

منقاشقندارم.

J-- m------ e- s--.

 

 

 

 

 

 

یکآبسیبلطفاً.

E- æ--------, t--.

 

یکلیمونادلطفآ.

E- s-------, t--.

 

یکآبگوجهفرنگیلطفاً.

E- g--- t---------, t--.

 

 

 

 

 

یکلیوانشرابقرمزلطفاً.

J-- v-- g---- h--- e- g--- r-----.

 

یکلیوانشرابسفیدلطفاً.

J-- v-- g---- h--- e- g--- h------.

 

یکبطریشامپاینلطفاً.

J-- v-- g---- h--- e- f----- c--------.

 

 

 

 

 

ماهیدوستداری؟

K-- d- l--- f---?

 

گوشتگاودوستداری؟

K-- d- l--- o------?

 

گوشتخوکدوستداری؟

K-- d- l--- s-------?

 

 

 

 

 

منیکغذایبدونگوشتمیخواهم.

J-- v-- g---- h--- n---- u--- k--.

 

منیکظرفسبزیمیخواهم.

J-- v-- g---- h--- e- t-------- g---------.

 

غذاییمیخواهمکهتهیهآنزیادطولنکشد.

J-- v-- g---- h--- n----, d-- i--- t---- s- l--- t--.

 

 

 

 

 

غذارابابرنجمیخواهید؟

V-- d- h--- r-- t--?

 

غذاراباماکارونیمیخواهید؟

V-- d- h--- s-------- t--?

 

غذاراباسیبزمینیمیخواهید؟

V-- d- h--- k-------- t--?

 

 

 

 

 

غذاخوشمزهنیست.

J-- s---- i--- d-- s----- g---.

 

غذاسرداست.

M---- e- k---.

 

مناینغذاراسفارشندادم.

D-- h-- j-- i--- b------.