تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان دانمارکی

آموزش زبان دانمارکی در بهترین آموزشگاه تهران
آموزش زبان دانمارکی
فعل
 

 فعل

 تعریف

یک فعل حالت و یا عمل یک کار و یا وقوع یک حرکت را بیان میکند که میشود گفت یک فعل موقعیتی را که و یا عملی را که اتفاق افتاده توضیح میدهد.

Hun sover.
او (زن) میخوابد.
Pigen spiser mad.
دختر غذا میخورد.
Bilen kører hurtigt.  
اتومبیل تند میراند.
Koppen står på bordet. 
فنجان روی میز قرار دارد.

در زبان دانمارکی افعال در شخص های مختلف تغییر نمیکند. یعنی اینکه افعال زمان را تغییر میدهند، ولی در تمام اشخاص در زمانهای مختلف یکجور نامیده میشوند.

صرف فعل در اشخاص

شخص

زمان حال مفرد

زمان حال جمع

اول شخص

Jeg spiser

vi spiser

دوم شخص

Du spiser

I spiser

سوم شخص

han/hun/den/det spiser

de spiser

تطبیق
در زبان دانمارکی صرف فعل در اشخاص تغییر نمیکند. (همانطوریکه در جدول بالا ملاحظه میکنید) فعل خوردن در اول شخص و دوم شخص و سوم شخص هیچگونه تغییری نکرده است. ولی در زبان فارسی طبق مثالهای زیر افعال در اشخاص حالتهای مختلف گرفته ا
ند.

 

Jeg spiser mad.

من غذا میخورم.

Du spiser mad.

توغذا میخوری.

Han/hun/den spiser mad.

او (زن – مرد) – آن غذا میخورد.

Vi spiser mad.

ما غذا میخوریم.

I spiser mad.
شما غذا میخورید.
De spiser mad.
آنها غذا میخورند.
 

 Ghay'mat Ea In Chand Asst? = Hvor meget koster den her?
In Chisst? = Hvad er dette?
Man In Ra Mi'kha'ram. = Jeg vil have det.
Man Mi'kha'ham ... Ra Ba'kha'ram. = Jeg vil gerne have
A'ya Sho'ma ... Da'rid? = Har du
شما کجا اسپانیائی یاد گرفتید؟
 Hvor har du lært spansk?
 پرتقالی هم بلدید؟
 
Kan du også portugisisk?
    
 بله، ایتالیایی هم قدری بلدم.
 
Ja, og jeg kan også lidt italiensk.
 
 به نظر من شما خیلی خوب صحبت می کنید.
 
Jeg synes, du taler rigtig godt.
    
 زبان ها تا حد زیادی شبیه هم هستند.
 
Sprogene ligner hinanden ret meget.
    
 من آنها (زبانها) را خوب متوجه می شوم.
 
Jeg kan sagtens forstå dem.