تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان اسپانیایی

 آموزش زبان اسپانیایی در بهترین آموزشگاه زبان تهران 


 

حرف نزن
فقط عمل کن
هیچی نگو
فقط نشان بده
قول نده
فقط انجامش بده 


 ✅Reír con risa de conejo.✅خنده زورکی کردن.

para ganar en la vida hay que aprender a reír con risa de conejo.

برای برنده شدن در زندگی باید زورکی خندیدن را یاد گرفت.


 🔵این موضوع به من مربوط نیست.

¿por qué estás diciendo a mí?,no me va nada en eso.

برای چه این را داری به من می گویی؟این موضوع به من مربوط نیست. 


🔶no guiarse por las apariencias.
🔶از روی ظاهر قضاوت نکردن.
🇪🇸Definitivamente parece de confianza, pero no te guíes por las apariencias.
🇮🇷او قطعا قابل اعتماد به نظر میرسه،اما از روی ظاهر قضاوت نکن.


todo parece imposible hasta que se hace
همه چیز تا زمانی که عملی نشده است غیرممکن به نظر می‌رسد.
It always seems impossible until it's done

todo/همه چیز
parece ...parecer ...seem
impossible ...imposible ... غیرممکن
hacer ...hace /do /عمل کردن .انجام دادن
Sólo Dios puede juzgarme entiende Sólo Dios
فقط خدا میتونه درباره من قضاوت کنه ...میفهمی فقط خدا
only God can judge me,
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Sólo🌹 only 🌹 تنها/فقط
entiende🌹 understand🌹 میفهمی
puede 🌹 can 🌹توانستن
juzgar 🌹 judge 🌹 قضاوت
Dios 🌹 God 🌹 خدا