تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران | بهترین آموزشگاه زبان

اموزش زبان برای کودکان, اموزش زبان برای کودکان در آموزشگاه زبان گات, اموزش زبان برای کودکان |

اموزش زبان برای کودکان

اموزش زبان برای کودکان در آموزشگاه زبان گات

آموزش زبان کودکان
مرکز زبان گات برگزار کننده دوره های آموزش زبان کودکان در سطح های مختلف آموزشی می باشد.
الزام بر آموزش زبان کودکان
همزملن با شکل گیری دهکده جهانی ونتایج به عمل آمده از تحقیقات دانشمندان بین المللی، فراگیری زبان دوم برای کودکان هوش اجتماعی آنان را درصد زیادی افزایش می دهد.
طبق تحقیقات یادگیری زبان دوم برای کودکان در سنین پایین همزمان با آموزش دیگر دروس هوش کودک را در آموزش سایر مطالب بالاتر برده و شخصیت اجتماعی او را تا حد زیادی تقویت می نماید.
گروه سنی آموزش زبان کودکان
آموزش زبان کودکان در آموزشگاه زبان گات دررده سنی ۶تا ۱۲سال می باشد که همزمان با شروع یادگیری دیگر علوم برای کودکان است.
روش های آموزشی زبان کودکان
مرکز زبان گات با بهره گیری از جدیدترین روش های آموزشی وبکار گیری بهترین اساتیددر زمینه آموزش به کودکان، دوره های آموزشی رادر چندین شاخه زبانی برگزار می کند.
دوره آموزش زبان انگلیسی
دوره آموزشی زبان انگلیسی کودکان در مرکز زبان گات دورهf&f می باشد.
هزینه آموزش زبان کودکان
هزینه هردوره ترمیک زبان انگلیسی کودکان در مرکز زبان گات ۲۱۱۰۰۰۰ریال می باشد.
مدت زمان آموزش زبان کودکان
مدت زمان آموزش زبان انگلیسی کودکان برای دوره ترمیک طول هفته ۱۳جلسه دوساعته، دو روز در هفته می  باشد و ترمیک آخر هفته ۱۷جلسه نود دقیقه ای می باشد.