تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

بزرگسالان

                                                                                                                                                    

آموزش به بزرگسالان کار ساده ای نیست زیرا مسائلی از جمله احترام و عدم نصیحت باید توجه کرد. یکی از عواملی که اهمیت مهمی دارد این است که  برای آموزش بزرگسالان باید پرشور بود.همیشه حفظ موضوع مرتبط با گروه مهم است به طوری که گروه شرکت کننده بسیار علاقه مند و هماهنگ با صحبت ها باشند.اگر معلم مشتاق به نظر نرسد و فقط اطلاعات را منتقل کند هیچکس چیزی یاد نخواهد گرفت.

بزرگسالان فورا میتوانند صحبت کنند بنابراین مهم است برای سوال پرسیدن تشویق شوند مجبور به بحث با همان زبان شوند و معلم در بحث با آنها عادلانه رفتار کند.

آموزشگاه زبان گات با در اختیار داشتن استاد های ماهر و تحصیل کرده در کشور های مختلف دارای این ویژگی است که برای رده های سنی مختلف از استاد های با روحیه خاص همان سنین استفاده کند