تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

استرداد شهریه, شهريهءپرداختي پس از ثبت نام و درصورت درخواست كتبي تنها تا ٤٨ ساعت قبلا از شروع كلاس با كسر ٢٠ درصد قابل استرداد است درغير اين صورت به هيچ وجه قابل عودت نيست حتي اگر زبان آموز در كلاس حاضر نباشد., استرداد شهریه |

استرداد شهریه

شهريهءپرداختي پس از ثبت نام و درصورت درخواست كتبي تنها تا ٤٨ ساعت قبلا از شروع كلاس با كسر ٢٠ درصد قابل استرداد است درغير اين صورت به هيچ وجه قابل عودت نيست حتي اگر زبان آموز در كلاس حاضر نباشد.