تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران | بهترین آموزشگاه زبان

شروع کلاس های هفته دوم آبان, استارت, شروع کلاس های هفته دوم آبان |

پنج شنبه 3 آبان 1397

شروع کلاس های هفته دوم آبان

استارت

شروع کلاس های شعبه کاشانی

 

 انگلیسی  TB3  شنبه-دوشنبه  16:30-18   تاریخ شروع کلاس  97/08/05

آلمانی A1-1   شنبه-دوشنبه    19:30-21  تاریخ شروع کلاس   97/08/05

آلمانی VipA1-1   روزهای فرد   9-12   تاریخ شروع کلاس  97/08/06

آلمانی A1-2    یکشنبه-سه شنبه   19:30-21    تاریخ شروع کلاس   97/08/06

انگلیسی(نوجوانان)AD1 چهارشنبه ها 16:30-9:30 تاریخ شروع کلاس  97/08/09

انگلیسی  TUI2  چهارشنبه ها   18-21   تاریخ شروع کلاس  97/08/09

چینی A1-3   چهارشنبه ها   18-21   تاریخ شروع کلاس   97/08/09

چینی A1-2   چهارشنبه ها   11-14    تاریخ شروع کلاس   97/08/09

فرانسه A1-2    پنجشنبه ها   14-17   تاریخ شروع کلاس   97/08/10

چینی  A1-2    پنجشنبه ها    14-17    تاریخ شروع کلاس   97/08/10

 

شروع کلاس های شعبه جنت آباد

 

انگلیسی   TE3   شنبه-دوشنبه   16:30-18    تاریخ شروع کلاس   97/08/05

انگلیسی  E2   چهارشنبه ها    16-19   تاریخ شروع کلاس   97/08/09

 

 

شروع کلاس های شعبه پونک

  

انگلیسی  E4   شنبه-دوشنبه   19:30-21   تاریخ شروع کلاس  97/08/05 

اسپانیایی  A1-1   یکشنبه-سه شنبه   16:30-18   تاریخ شروع کلاس  97/08/06

فرانسه   A1-1   یکشنبه-سه شنبه   18-19:30   تاریخ شروع کلاس   97/08/06

ترکی استانبولی A1-2  یکشنبه-سه شنبه  19:30-21  تاریخ شروع کلاس  97/08/06 

ترکی استانبولی A1-1   چهارشنبه ها   9-12   تاریخ شروع کلاس   97/08/09 

کره ای A1-1   پنجشنبه ها   14-17   تاریخ شروع کلاس   97/08/10

آلمانی  A1-2    جمعه ها     9-12    تاریخ شروع کلاس    97/08/11

 

 

شروع کلاس های شعبه جردن

 

 سوئدی  A1-1   شنبه-دوشنبه    16:30-18    تاریخ شروع کلاس    97/08/07

انگلیسی   PI3   یکشنبه-سه شنبه   18-19:30    تاریخ شروع کلاس   97/08/06

ترکی استانبولی A1-2   یکشنبه-سه شنبه  13:30-15  تاریخ شروع کلاس  97/08/06

انگلیسی   TPI1   یکشنبه-سه شنبه  18:30-20  تاریخ شروع کلاس  97/08/06

ترکی استانبولی  A1-2  پنجشنبه ها  10:30-13:30  تاریخ شروع کلاس  97/08/10

عربی   A1-1   پنجشنبه ها   12-15   تاریخ شروع کلاس  97/08/10

چینی  B1-2   پنجشنبه ها   13:30-16:30   تاریخ شروع کلاس  97/08/10

چینی   A2-2   پنجشنبه ها   16:30-19:30  تاریخ شروع کلاس  97/08/10

 

 

شروع کلاس های شعبه ولیعصر

 

آلمانی Vip A1-1   روزهای زوج  13-16   تاریخ شروع کلاس  97/08/07

 

 

 

شروع کلاس های شعبه رسالت

 

آلمانی Vip A1-1  روزهای فرد   18-21   تاریخ شروع کلاس  97/08/10

انگلیسی  B1    پنجشنبه ها    14-17    تاریخ شروع کلاس   97/08/10

انگلیسی   E1   یکشنبه-سه شنبه   19:30-21   تاریخ شروع کلاس   97/08/06

 

 

 

 

 

 استارت شعب گات  استارت های جدید