تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران | بهترین آموزشگاه زبان

استارت هفته دوم مرداد, استارت, استارت هفته دوم مرداد |

پنج شنبه 4 مرداد 1397

استارت هفته دوم مرداد

استارت

شروع کلاس های شعبه 1

 انگلیسی  CHB3   یکشنبه - سه شنبه  17-15   تاریخ شروع ترم  97/05/07

 انگلیسی F&FSA  شنبه-دوشنبه  13-11  تاریخ شروع ترم  97/05/06

اسپانیایی(نوجوان) A1-1  چهارشنبه ها  18-15  تاریخ شروع ترم  97/05/10

 

شروع کلاس های شعبه 2

آلمانی  A1-1  یکشنبه-سه شنبه  21-19  تاریخ شروع ترم  97/05/09

آلمانی VIPA1-1  روزهای زوج  21-18  تاریخ شروع ترم  97/05/06 

 

شروع کلاس های شعبه 3

آلمانی A1-1 پنجشنبه ها  17-14  تاریخ شروع ترم  97/05/11 

 

شروع کلاس های شعبه 4

 سوئدی A1-1  شنبه-دوشنبه 20-18  تاریخ شروع ترم  97/05/06 

اسپانیایی  A1-3  چهارشنبه ها  19-16  تاریخ شروع ترم  97/05/10

ترکی استانبولی A1-1  پنجشنبه ها  14-11  تاریخ شروع ترم  97/05/11

  

شروع کلاس های شعبه 6

اسپانیایی A1-1  چهارشنبه ها  21-18  تاریخ شروع ترم 97/05/11

فرانسه  A1-1  پنجشنبه ها  17-14  تاریخ شروع ترم  97/05/11

 ترکی استانبولی A1-1 جمعه ها  15-12  تاریخ شروع ترم  97/05/12