تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران | بهترین آموزشگاه زبان

شروع کلاس ها, , شروع کلاس ها |

چهارشنبه 27 دی 1396

شروع کلاس ها

 

 

 

 


 

 


 کلاس آلمانی سطح A1-1
روز کلاس: یکشنبه-سه شنبه
ساعت کلاس:9:00-7:00
تاریخ شروع: 96/11/15
شعبه: کاشانی
تلفن رزرو: 


 

کلاس انگلیسی سطح F&F4A
روز کلاس: یکشنبه-سه شنبه
ساعت کلاس: 5:00-3:00
تاریخ شروع: 96/11/15
شعبه: کاشانی
تلفن رزرو:

 

 


 

کلاس انگلیسی سطح I1
روز کلاس: شنبه-دو شنبه
ساعت کلاس: 6:00-4:00
تاریخ شروع: 96/11/16
شعبه: کاشانی
تلفن رزرو:

 

 


 

کلاس زبان انگلیسی
روز کلاس :شنبه/دوشنبه
ساعت کلاس:8:00-6:00
تاریخ شروع:96/11/16
شعبه جنت آباد
تلفن رزرو:

 

 


 

 

کلاس انگلیسی سطح highAd 3
روز کلاس:چهارشنبه ها
ساعت کلاس:۱۸_۲۱
شعبه جنت آباد
تلفن رزرو:۴۴۴۱۸۲۸۳

 

 


 

 

کلاس زبان ترکی استانبولی a1-1
روز کلاس:جمعه
تاریخ شروع :96/11/20
شعبه جردن
تلفن رزرو:26290519

 

 

 


 

 

کلاس آلمانی GA1-2
روز کلاس :پنجشنبه ها

ساعت کلاس :17 -21 
تاریخ استارت:96/11/19

شعبه جنت آباد

تلفن رزرو:44418283

 

 


 

کلاس چینیA1-1
روزکلاس:جمعه ها
ساعت کلاس:12:00_3:00
تاریخ شروع کلاس 96/11/20
شعبه رسالت
تلفن:77212352

 

 


 

 

کلاس انگلیسی PI3
روز کلاس: یکشنبه/سه شنبه
تاریخ استارت:96/11/24
شعبه جنت آباد
تلفن رزرو:44418283

 


 

 

کلاس انگلیسی TPI3
روز کلاس: شنبه/دوشنبه
تاریخ استارت:96/11/23
شعبه جنت آباد
تلفن رزرو: 44418283

 

 


 

 

کلاس انگلیسی F&F 4a
روز کلاس: شنبه/ دوشنبه
تاریخ استارت:96/11/23
شعبه جنت اباد
تلفن رزرو: 44418283

 

 


 

 

کلاس ترکی سطح TurkeyA1-4
روز کلاس: شنبه-دو شنبه
ساعت کلاس: 7:00-5:00
تاریخ شروع: 96/11/23
شعبه: کاشانی
تلفن رزرو: 44110169

 


 

کلاس انگلیسی سطح PI1
روز کلاس: یکشنبه-سه شنبه
ساعت کلاس: 7:00-5:00
تاریخ شروع: 96/11/24
شعبه: کاشانی
تلفن رزرو:44110169

 


کلاس انگلیسی سطح I2
روز کلاس: یکشنبه/سه شنبه
ساعت کلاس:7:30-9:00
تاریخ شروع: 96/11/24
شعبه جنت آباد
تلفن رزرو: 44418283

 


کلاس انگلیسی سطح PI3
روز کلاس: یکشنبه/سه شنبه
ساعت کلاس:12:30-10:30
تاریخ شروع: 96/11/24
شعبه کاشانی
تلفن رزرو:44110169

 

 


 

کلاس انگلیسی سطح PI3
روز کلاس: یکشنبه/سه شنبه
ساعت کلاس19:00- 17:00
تاریخ شروع: 96/11/24
شعبه پونک
تلفن رزرو:44462331

 


 

 

کلاس فرانسه سطح FB1-5
روز کلاس: چهارشنبه
ساعت کلاس:6:00-3:00
تاریخ شروع: 96/11/25
شعبه کاشانی
تلفن رزرو: 44110169

 

 


 

 

کلاس اسپانیایی سطح A1.3
روز کلاس: پنجشنبه
ساعت کلاس: 2:00-5:00
تاریخ شروع:96/11/26
شعبه جنت آباد
تلفن رزرو: 44418283

 


 

 

کلاس آلمانی سطح GA1-4
روز کلاس: پنجشنبه
ساعت کلاس:5:00-2:00
تاریخ شروع: 96/11/26
شعبه کاشانی
تلفن رزرو: 44110169

 


 

 

کلاس آلمانی سطح GA1-3
روز کلاس: پنجشنبه
ساعت کلاس:8:00-5:00
تاریخ شروع: 96/11/26
شعبه کاشانی
تلفن رزرو: 44110169

 


 

 

کلاس انگلیسی سطح B4
روز کلاس: یکشنبه و سه شنبه
ساعت کلاس: 7:00-9:00
تاریخ شروع: 96/11/29
شعبه جنت اباد
تلفن رزرو:44418283

 

 


 

 

کلاس آلمانی سطح G A1.1
روز کلاس: پنجشنبه
ساعت کلاس: 5:00-8:00
تاریخ شروع: 96/12/03
شعبه جنت آباد
تلفن رزرو: 44418283

 

 


 

 

کلاس انگلیسی سطح B4
روز کلاس: شنبه و دوشنبه
ساعت کلاس 10:00-12:00
تاریخ شروع: 96/12/05
شعبه جنت اباد
تلفن رزرو: 44418283

 

 


 

 

کلاس ترکی سطح A1.2
روز کلاس: جمعه
ساعت: 12:00-3:00
تاریخ شروع: 96/12/04
شعبه جنت آباد
تلفن رزرو: 44418283

 


 

کلاس T.T.C
روز کلاس: پنجشنبه
ساعت:10:00-1:00
تاریخ شروع: 96/12/03
شعبه جنت آباد
تلفن رزرو:44418283

 


 

 

کلاس انگلیسی سطح B2
روز کلاس: چهارشنبه
ساعت کلاس: 6:00-9:00
تاریخ شروع: 96/12/09
شعبه جنت آباد
تلفن رزرو:44418283

 


 

کلاس انگلیسی سطح phonics 4
روز کلاس: یکشنبه و سه شنبه
ساعت کلاس: 4:00-5:00
تاریخ شروع: 96/12/06
شعبه جنت آباد
تلفن رزرو:44418283

 


 

 

کلاس انگلیسی سطح UI2
روز کلاس:شنبه و دوشنبه
ساعت کلاس: 6:00-8:00
تاریخ شروع:96/12/07
شعبه جنت آباد
تلفن رزرو:44418283